نشانی کتابخانه‌های دانشکده‌ای

نشانی و شماره تماس کتابخانه‌های دانشکده‌ای واحد علوم و تحقیقات

نام کتابخانه

نشانی

شماره تماس

مجتمع آزمایشگاهی

مجتمع آزمایشگاهی، طبقه اول، اتاق ۲۲۳

۴۴۸۶۸۴۳۲-۳۳