نشانی بخش‌ها

راهنمای بخش‌های کتابخانه و مرکز اسناد علمی


 

 

سالن A

سالن B

سالن C

سالن D

طبقه سوم

 

 

عضویت / تسویه حساب

مدیریت کتابخانه

سایت منابع الکترونیک

(پایان‌نامه + مقالات)

منابع کتابخانه مرکزی

فارسی A – H

لاتین A - G

فارسی J – Q

لاتین H - QB

فارسی R – Z

لاتین QC - Z

طبقه دوم

بخش خدمات فنی

الهیات و فلسفه

حقوق و علوم سیاسی

مدیریت و اقتصاد

دامپزشکی

علوم پایه

کشاورزی

سایت منابع الکترونیک

(پایان‌نامه + مقالات)

طبقه اول

--

بخش کتب مرجع

بخش تهیه و سفارش

منابع کتابخانه

 

 

محل دقیق منابع، پس از جستجو در نرم‌افزار و چاپ برگه درخواست سند، در پایین برگه درخواست مشخص می‌شود.