رسالت و اهداف

وظایف کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات عبارت است از:

۱ ـ فراهم نمودن زمینه‌های تحقیق و پژوهش برای دانشجویان و اعضا هیات علمی

۲ ـ گردآوری و سازماندهی و اشاعه اطلاعات منابع چاپی و غیر چاپی

۳ ـ ارایه خدمات منابع و متون چاپی و ابزارهای فناوری برای تکمیل تدریس و پژوهش

۴ ـ ایجاد فضای آموزشی و پژوهشی برای مراجعین به منظور ارتقا سطح علمی و دانش فنی آنان

۵ ـ انتخاب و گزینش و بکارگیری کارکنان با مدارک علمی کتابداری و رشته‌های دیگر به منظور تامین متخصصان موضوعی

۶ ـ بکارگیری و کاربرد آخرین منابع و روش‌های خدمات پیشرفته برای دستیابی هرچه بهتر محققان به اطلاعات

۷ـ گردآوری و سازماندهی مواد و منابع برای کتابخانه‌های دانشکده‌ای و ارایه آن‌ها به دانشکده به منظور خدمات در محل دانشکده.

 

سیاست‌های کلان کتابخانه

- فراهم کردن زمینه‌های تحقیق و پژوهش برای محققان و پژوهشگران

- پشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی اعضا هیات علمی و دانشجویان دانشگاه

- در اختیار گذاشتن امکانات و منابع اطلاعاتی برای ارتقا سطح آموزش

- ایجاد ارتباط با سایر کتابخانه‌های مراکز مهم و تامین اطلاعات در داخل و خارج کشور

- تهیه و تدوین پایگاه‌های اطلاعاتی بر اساس نیازهای جامعه علمی دانشگاهی