خدمات کتابداری

در این گروه امور مربوط به تحویل و امانت کتب به مراجعان و نیز عضویت اعضا انجام می‌شود. این گروه شامل بخش‌های امانت کتب، بخش عضویت، بخش پایان‌نامه‌ها، مرجع و تسویه حساب می‌باشد.

 

شرح وظایف رئیس گروه خدمات کتابداری:

۱ ـ فراهم کردن زمینه ارتقای دانش تخصصی خود و کارمندان ذیربط, تعیین نیازهای آموزشی و انتقال به مدیریت کتابخانه

۲ ـ ایجاد هماهنگی, بررسی مسائل و پیگیری امور بخش‌های امانت

۳ ـ پیگیری, ایجاد زمینه بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی در حوزه خدمات کتابداری

۴ ـ نظارت بر آموزش دانشجویان کتابداری در گروه مربوطه

۵ ـ تعیین و پیگیری نیازمندی‌های بخش‌های ذیربط

۶ ـ تبادل نظر با افراد مختلف اعم از همکاران و مسؤلین بخش‌ها و صاحبنظران سایر مراکز در خصوص مسائل ذیربط

۷ ـ جمع آوری و ارائه داده‌های گروه خدمات کتابداری به مدیریت کتابخانه

۸ ـ پیگیری تهیه راهنماهای مورد نیاز گروه جهت تسریع در بازیابی اطلاعات و استفاده بهینه از امکانات موجود

۹ ـ ایجاد زمینه جهت تقویت همکاری بین کتابخانه‌ای و ارائه طرح جهت حداکثر استفاده از موجودی منابع داخل کشور

۱۰ ـ جوابگویی به مراجعان و ارائه گزارش کار

۱۱ ـ انجام امور محوله از طرف مقام مافوق

شرح وظایف کارشناس مسؤل امانت:

۱ ‌ـ اداره بخش امانت, نظارت بر کارکنان

۲ ـ نظارت بر حسن انجام وظائف بخش و اجرای مقررات و تقسیم کار میان کارکنان

۳ ـ تهیه راهنمای استفاده از بخش بر مبنای تغییرات

۴ ـ پیشنهاد و پیگیری اجرای شیوه‌های مناسب جهت اطلاع رسانی نسبت به موجودی و تازه‌ها به مراجعان و دانشکده‌ها و سایر موارد

۵ ـ پیگیری مکانیزه شدن خدمات بخش

۶ ـ پیگیری رفع نیاهای بخش از جمله توسعه فضای مخزن و اصلاح نور و تهویه, تجهیزات مورد نیاز و موارد مشابه

۷ ـ راهنمایی و پاسخگویی مراجعان و اتخاذ شیوه‌های مناسب جهت بهینه سازی خدمات اطلاع رسانی بخش

۸ ـ پیگیری قفسه خوانی مجموعه بر حسب نیاز

۹ ـ ارزیابی کارایی مقررات و خدمات بخش و ارائه پیشنهاد اصلاحی و محافظت از منابع و اطلاعات

۱۰ ـ آموزش دانشجویان کتابداری

۱۱ ـ شرکت در قفسه خوانی و وجین با نظر گروه فنی

۱۲ ـ روز آمد نمودن اطلاعات خود و کارمندان ذیربط نسبت به امور بخش

۱۳ ـ جوابگویی به مراجعان و ارائه گزارش کار

۱۴ ـ تسویه حساب اعضای فارغ التحصیل

۱۵ ـ انجام امور محوله از طرف مقام مافوق

شرح وظایف کتابدار میز امانت (کارشناس):

۱- حفظ نظم مخزن کتابخانه و حفاظت از منابع

۲- کنترل سالن مخزن از نظر نور, تهویه و نظافت و سایر موارد

۳- تفکیک کتب جهت صحافی و پیگیری ارسال و تحویل آن

۴- پاسخگویی به مراجعان برای نحوه استفاده از برنامه و راهنمایی در خصوص سایر اطلاعات مورد درخواست با ارجاع به بخش مربوطه

۵- اعلام نیازهای سالن مخزن به مسئول بخش

۶- استخراج لیست تاخیری و پیگیری عودت منابع

۷- کمک در انجام امور بخش امانت و قفسه خوانی (سالی یکبار)

۸- جوابگویی به مراجعان و ارائه گزارش کار

۹- انجام امور محوله از طرف مقام مافوق

۱۰- امانت کتاب به کاربران و صدور برگه خروج

۱۱ ـ تحویل کتب برگشتی و فایل آنها

۱۲ـ تمدید و رزرو کتب درخواستی

۱۳ ـ اعلا ن کتاب‌های رزروی برگشته

۱۴ ـ قرار دادن کتب تازه به ترتیب رده در قفسه مربوطه

۱۵ ـ مشارکت در وجین و قفسه خوانی (سالی یکبار) و حفاظت از منابع

۱۶ ـ راهنمای مراجعان برای استفاده از مخزن و نرم افزارهای موجود

۱۷ ـ تهیه گزارش‌ها و آمارهای دقیق از موارد درخواستی

۱۸ ـ تنظیم و مرتب نمودن کارت‌های کتب امانت رفته

۱۹ ـ استخراج فهرست تاخیری و پیگیری به منظور عودت منابع

۲۰ ـ جوابگویی به مراجعان

شرح وظایف کتابدار (میز عضویت):

۱- پذیرش عضو

۲- انجام امور مربوط به تسویه حساب اعضا

۳- ورود اطلاعات اعضاء

۴- ارائه گزارش‌ها و آمارهای مورد نیاز به مسئول بخش

۵- جوابگویی به مراجعان و ارائه گزارش کار

۶ ـ انجام امور محوله از طرف مقام مافوق