خدمات فنی و کتابخانه دیجیتالی

منابع چاپی کتابخانه برای سهولت و قابلیت استفاده بهتر در گروه خدمات فنی طبقه بندی، نمایه سازی و آماده سازی می‌شود. این گروه شامل بخش‌های فهرستنویسی کتب فارسی و عربی، فهرستنویسی لاتین، شبکه اطلاع رسانی داخلی، نمایه سازی پایان نامه‌ها و اسناد و مدارک، برگه آرایی و آماده سازی می‌باشد.شرح وظایف کلی این گروه شامل موارد ذیل است:

۱ ـ فهرستنویسی، طبقه بندی کتب فارسی، عربی و لاتین

۲ ـ نمایه سازی و طبقه بندی موضوعی پایان نامه‌های دانش آموختگان دانشگاه آزاد

۳ ـ شناسایی، بکارگیری و استفاده از تجهیزات و فناوری جدید در فهرستنویسی و طبقه بندی و نمایه سازی

۴ ـ آماده سازی و برگه آرایی منابع طبقه بندی شده

۵ ـ ورود و پردازش اطلاعات منابع موجود در رایانه و شبکه داخلی کتابخانه به منظور استفاده گروه خدمات کتابداری

 

شرح وظایف رئیس گروه خدمات فنی:

۱ ـ سیاست گذاری و برنامه ریزی برای سازماندهی، طبقه بندی و ورود اطلاعات کتاب‌ها

۲ ـ سیاست گذاری و برنامه ریزی برای سازماندهی، نمایه سازی و چکیده نویسی پایان نامه‌ها

۳ ـ سیاست گذاری و برنامه ریزی برای آماده سازی منابع

۴ ـ سیاست گذاری و برنامه ریزی برای تکثیر کارت‌های مربوط به منابع

۵ ـ توسعه و برنامه ریزی در امر مربوط به ماشینی کردن اطلاعات و گسترش شبکه کتابخانه

۶ ـ پیش بینی و خرید ابزار‌های فنی، تخصصی و تجهیزات مورد نیاز گروه خدمات فنی

۷ ـ پیش بینی و ارائه طرح‌های تخصصی و فنی و آموزشی جهت پیشبرد اهداف گروه خدمات فنی

۸ ـ هماهنگی گروه خدمات فنی با مدیریت و سایر بخش‌های کتابخانه

۹ ـ نظارت بر آموزش کارورزان، ارتقای سطح آموزشی کارکنان در رابطه با گروه خدمات فنی

۱۰ ـ نظارت بر تهیه و انجام گزارش‌های تخصصی مورد نیاز برای کتابخانه، سایر دانشگاه‌ها، مراجع و نهاد‌ها

۱۱ ـ مقایسه و انتخاب مجموعه‌هایی که به کتابخانه اهدا می‌شود

۱۲ ـ سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت قفسه خوانی

۱۳ ـ انجام امور محوله از طرف مقام مافوق.شرح وظایف کار‌شناس مسئول فهرستنویسی منابع:

۱- نظارت فنی و اداری بر امور فهرستنویسی منابع فارسی و عربی

۲- فهرستنویسی منابع اعم از فهرستنویسی پیش از انتشار (فیپا)، فهرستنویسی بنیادی و نیمه بنیادی

۳- آموزش فهرستنویسی و رفع اشکالات و نواقص علمی (کارورزان کتابداری، دانشجویان شاغل در بخش، کارمندان جدید و کار‌شناسان)

۴- نظارت و کنترل نهایی کارهای انجام شده در بخش

۵- کنترل نهایی فایل‌های ایجاد شده و انتقال آن‌ها به فایل اصلی

۶- انجام و نظارت بر فهرستنویسی کتابخانه‌های دانشکده‌ای

۷- قفسه خوانی و نظارت بر کلیه امور اصلاح تا تعیین فهرست کتاب مفقودی (سالی یکبار)

۸- ارائه گزارش‌های تخصصی و گزارش کار به تناوب زمانی تعیین شده به مقام مافوق

۹- پاسخگویی به مراجعان و کمک به آن‌ها در بازیابی اطلاعات

۱۰- انجام امور محوله از طرف مقام مافوقشرح وظایف کار‌شناس فهرستنویسی منابع:

۱ ـ تطبیق کتاب با برنامه نوسا و برگه‌دان عنوان

۲ ـ جستجو در پایگاه کتاب‌شناسی ملی و ذخیره کتاب در برنامه نوسا

۳ ـ بازخوانی رکوردهای ذخیره شده در نوسا و اصلاح آن‌ها و وارد کردن شماره ثبت کتاب در کامپیو‌تر

۴ ـ فایل کارت عنوان، نمونه و قفسه

۵ ـ جستجو و نوشتن شماره راهنما و موضوعات لاتین

۶ ـ ترجمه و مستند سازی موضوعاتی که در سرعنوان موضوعی فارسی موجود نیست

۷ ـ فهرستنویسی پایه، فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی

۸ ـ دادن شماره راهنما و کا‌تر به کتاب و نوشتن کارت مادر و تونویسی کتاب و نوشتن کارت‌های مورد نظر و فایل آن‌ها

۹ ـ اصلاح کاربرگه‌های تایپ شده

۱۰ـ تطبیق شماره راهنما با کتاب‌شناسی ملی در صورت نیاز، اصلاح کتاب، کارت و پاکت شلف و... و اصلاح آن‌ها در کامپیو‌تر

۱۱ ـ انجام امور مربوط به لیبل گیری از اطلاعات جهت الصاق به منابع

۱۲ ـ قفسه خوانی (سالی یکبار)

۱۳ ـ جوابگویی به مراجعان و گزارش کار

۱۴ ـ انجام امور محوله از طرف مقام مافوق