مدیریت کتابخانه

تعریف و وظایف

مدیریت، ساماندهی، کنترل و نظام بخشی بر مجموعه کتابخانه مرکزی به عهده مجموعه‌ای متشکل به نام حوزه مدیریت است. معاون، رئیس دفتر، بایگان و کار‌شناس کتابدار و در راس این مجموعه مدیر کتابخانه وظیفه اداره کتابخانه را بر عهده دارند. مهم‌ترین این وظایف عبارت است از:

۱ـ سازماندهی، نظام بخشی و کنترل فعالیت‌های کتابخانه مرکزی

۲ـ نظارت و کنترل برنامه ریزی ارتباطات میان کتابخانه و خارج از آن

۳ـ مجری سیاست‌های پژوهشی دانشگاه در مجموعه کتابخانه

۴ـ انجام امور اداری و مکاتباتی میان کتابخانه و خارج از آن

۵ـ هماهنگی و ارتباط میان کتابخانه و حوزه‌های معاونت پژوهشی و ریاست دانشگاه

۶ـ نظارت بر منابع انسانی و عملکرد آنها

۷ـ نظارت بر حسن اجرای وظایف کلان کتابخانه مرکزی

۸ـ سازماندهی و طراحی نظام بهینه برای ارائه خدمات و پشتیبانی پژوهشی.شرح وظایف مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک علمی:

۱- ارائه تفکر منطقی، تلفیق آراء ‌و عقاید، به دست دادن راه حل‌های مناسب و جدید

۲- شناخت و برنامه ریزی و فرماندهی، تحلیل و کنترل اهداف کتابخانه و تنظیم خط مشی و روش‌هایی که باعث دستیابی به اهداف مورد نظر می‌‌شود

۳- سازماندهی و تنظیم فعالیت‌‌ها در مسیر منطقی برای رسیدن به اهداف مطلوب

۴- هدایت، ارتباط موثر با افراد، ایجاد هماهنگی و مشارکت و درک انگیزه‌های رفتاری، راهنمایی و نظارت بر مساعی کارکنان برای رسیدن به اهداف سازمانی

۵- کنترل، بازبینی، تصحیح مقررات و نظارت کل به منظور اندازه گیری پیشرفت اهداف تعیین شده

۶- هماهنگی و ایجادوحدت رویه در همه سطوح سازمان، تصمیم گیری نهایی و موثر و هدایت سازمان به سوی اهداف تعیین شده.شرح وظایف متصدی امور دفتری و بایگانی:

۱ ـ ثبت و درج تاریخ و شماره نامه‌های اداری و بایگانی نسخه‌های تکراری (ثبت بصورت دستی و رایانه‌ای)

۲ ـ صدرو و ثبت معرفی نامه‌‌ها و پیگیری عودت آنها در هنگام تسویه حساب دانش آموختگان

۳ ـ دریافت و ارسال مراسلات و مکاتبات دستی و ارجاعی در داخل و خارج از کتابخانه و دانشگاه

۴ ـ پاسخگویی به ارباب رجوع

۵ ـ بازیابی مکاتبات و نامه‌های بایگانی به دستور مقام مافوق

۶ ـ تهیه گزارش‌های درخواستی و گزارش کار به مقام مافوق

۷ ـ انجام امور محوله از طرف مقام مافوق.