تهیه و سفارش منابع

 
 بخش تهیه و سفارش
این بخش مسئولیت تهیه و سفارش انواع منابع و مواد اطلاعاتی مورد نیاز کتابخانه مرکزی را به عهده دارد. محور انتخاب منابع برای کتابخانه مرکزی نیازهای بالفعل و بالقوه اساتید، دانشجویان و دانش پژوهان دانشگاه می‌باشد. از جمله فعالیت‌های مستمر این بخش، کنترل و روزآمد نگه داشتن موجودی منابع کتابخانه است. 
تهیه و سفارش کتب فارسی و لاتین، E-book به ویژه از نمایشگاه‌های کتاب، دریافت منابع اهدایی و رایگان در زمره امور جاری این واحد است. 
هدف از این بخش سفارشات و مجموعه سازی روزآمد و غنی سازی مجموعه کتابخانه بر اساس بررسی و انتخاب درست سفارشات مراجعه کنندگان، شامل دانشجویان و اساتید گروه‌های آموزشی می‌باشد. 
 
فعالیتهای بخش مجموعه سازی و سفارشات: 
- توزیع کاتالوگهای کتب بین گروه‌های آموزشی جهت انتخاب منابع و اولویت بندی آن
- تهیه فرمی جهت درخواست منابع و در دسترس قرار دادن آن برای مراجعه کنندگان
- نیازسنجی و جمع آوری سفارشات درخواست شده از طرف گروه‌های آموزشی و دانشجویان در طول سال
- تکمیل اطلاعات کتابشناختی منابع درخواست شده از طریق جستجوی انجمن ناشران فرهنگی ایران و ... 
- کنترل و نظارت بر لیست‌های تنظیم شده برای خرید منابع به منظور جلوگیری از خریدهای تکراری
- هماهنگی با گروه‌های آموزشی جهت بررسی انتخاب منابع، اولویت بندی و تنظیم لیست نهایی
- اولویت بندی عناوین انتخاب شده توسط گروهها بر اساس بودجه مقرر
- پیگیری لازم جهت تهیه و تنظیم اسناد خرید منابع جهت ارسال و نهایتا تسویه حساب
- ارتباط و مکاتبه با کارگزاران یا ناشرین داخلی در صورت ارائه کتب درخواستی توسط گروه‌ها و دانشجویان به صورت موردی
- پیگیری لازم جهت برگزاری نمایشگاه داخلی 
- پیگیری‌های لازم جهت دریافت بودجه برای خرید منابع از نمایشگاه داخلی و نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
- پیگیری کسری منابع خرید شده از طرق مکاتبه با ناشران
       
تهیه و سفارش منابع به طریق زیر صورت می‌پذیرد: 
خرید از طریق نمایشگاه‌های کتاب
خرید مداوم از طریق سازمان‌های انتشاراتی داخل کشور و نمایندگان رسمی ناشرین خارجی